Styczeń 2021
P W Ś C P S N
« wrz    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

18 wrz

Nowa strona Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach

Zapraszam do odwiedzenia powstającej strony Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach. Proszę o przekazywanie uwag dotyczących treści oraz wyglądu strony.
Od nowego roku szkolnego funkcjonuje również nowy adres mailowy, który jest wspólny dla szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Przedszkole pozostało przy swoim dotychczasowym adresie.

Adres strony : www.zarchiwum-szkola-podstawowa.zspgieraltowice.pl

Mail: zspgieraltowice@gmail.com

 

Aministrator strony Stefan Duda

Mail:  stefan.duda00@gmail.com

15 wrz

Plan lekcji klas trzecich

Plan lekcji na dzień 19.09.2011 (poniedziałek) dla III klas

 

Lp.

Klasa III a

Klasa III b

 

lekcje od 10:45

lekcje od 8:00

1. W-f U.Ficek
2. B. Sztejnbis U.Ficek
3. B.Sztejnbis J. Angielski
4. B.Sztejnbis U.Ficek

14 wrz

SPRZĄTANIE ŚWIATA

W najbliższy piątek uczniowie będą uczestniczyli w akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA. Proszę paniętać o stosownym ubraniu. Można przynieść rękawiczki oraz worki na śmieci.

8 wrz

WYCIECZKA DO PLANETARIUM W CHORZOWIE

Jak wędrują gwiazdy po niebie? Która gwiazda wskazuje północ? Dlaczego w zimie noc jest taka długa? Na te i wiele innych pytań odpowiedzieli pracownicy śląskiego planetarium w trakcie zajęć dla szóstoklasistów. Uczniowie mogli się również przekonać w obserwatorium astronomicznym jak wyglądają plamy na słońcu.
Zwiedzając stację meteorologiczną zobaczyli jak powstaje prognoza pogody.

Aleksandra Słaboń

1 wrz

Klub Bezpiecznego Puchatka

Nasza szkoła przystąpiła do akcji ?Klub Bezpiecznego Puchatka?.Jest to programem edukacyjnym, który wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów klas podstawowych.

untitled

1 wrz

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012

1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. O godzinie 9.00 na uroczystym apelu w sali gimnastycznej zebrali się uczniowie klas II-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści wraz z nauczycielami i rodzicami. Zastępca Wójta Gminy Gierałtowice inż. Janusz Korus przedstawił nowego Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach- panią mgr Urszulę Cieślik, która serdecznie powitała wszystkich zgromadzonych, życząc powodzenia i sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym.

O 10.30 w auli powitaliśmy pierwszoklasistów,  którzy podczas pasowania na ucznia otrzymali pamiątkowe czapeczki i dyplomy.

30 sie

Wyjazd na zielone lekcje

Uczniowie klas trzecich wyjeżdżają na ,,zielone lekcje? 2 września o godzinie 7 00.

26 sie

Rozpoczęcie roku szkolnego

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach informuje, że inauguracja roku szkolnego

-dla uczniów Szkoły Podstawowej kl. II-VI  i Gimnazjum rozpocznie się 1 września 2011 r. o godz. 9:00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

-dla klasy I Szkoły Podstawowej o godz. 10:30.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego dla  dzieci z przedszkola rozpocznie się 1 września o godzinie 930 w auli szkoły podstawowej.

 

Jednocześnie informujemy, że zajęcia adaptacyjne dla dzieci przyjętych do grupy trzylatków będą się odbywać 29 i 30 sierpnia w godzinach od 930 do 1100.

Zapraszamy dzieci trzyletnie z rodzicami.

17 sie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Gierałtowice: Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach
Numer ogłoszenia: 244782 – 2011; data zamieszczenia: 16.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach, ul. Powstańców Śląskich 41, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 32 3011541, faks 32 3011541.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół Szkolno-Przedszkolny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków szkolnych, która uwzględniać powinna następujące założenia projektowe: – wydzielenie części dla I etapu edukacyjnego czyli edukacji wczesnoszkolnej, – zapewnienie ilości pomieszczeń dla edukacji wczesnoszkolnej pozwalającej na likwidację dwuzmianowości pracy w klasach od I do III, – zapewnienie pomieszczenia dla nowej świetlicy mogącej pomieścić 50 dzieci, – zwiększenie metrażu kuchni, – zwiększenie metrażu jadalni, – zapewnienie węzła sanitarnego niezbędnego dla zwiększonej liczby pomieszczeń. Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy powinna obejmować: a) koncepcję, którą należy uzgodnić z Zamawiającym oraz przedstawicielami Rady Gminy, b) projekt budowlany I i II etapu rozbudowy i przebudowy, c) projekt wykonawczy I i II etapu rozbudowy i przebudowy, d) przedmiary robót dla robót poszczególnych branż, e) kosztorys inwestorski dla I i II etapu rozbudowy i przebudowy. Dokumentacja zostanie opracowana w ilości odpowiednio: a) 2 egzemplarze, b) 4 egzemplarze (z czego 2 dla Zamawiającego), c) 4 egzemplarze, d) 1 egzemplarz, e) 1 egzemplarz..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • architekt SARP mgr inż. arch. Piotr Fischer Arcadia – Pracownia Projektowa, ul. Opawska 11/3, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 110000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 147600,00
  • Oferta z najniższą ceną: 147600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 147600,00
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamawiający udzielił zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 66 zgodnie z art. 67 ust.1 pkt b) ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów -tj. z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej p.n. /Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy, roz­budowy i nadbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach/. Zamówienie zostało zrealizowane przez właściciela praw autorskich do projektu: /Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy Szkoły Podstawowej w Gierałtowicach o funkcję przedszkola/ t.j. arch. Piotrowi Fischerowi na podstawie oświadczenia w ro­zumieniu ustawy z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który nie zezwolił osobom trzecim na wykonywanie autorskich praw osobistych w jego imieniu w celu zaprojektowania dobudowy, nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach. Zakres (zasięg) prac związanych z przebudową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach wy­maga znacznej ingerencji w istniejący obiekt. W związku z powyższym zasadne jest udzielenie zamówienia autorowi obiektu w celu zachowania nienaruszalności treści i formy obiektu budowlanego oraz jego rzetelnego wykorzystania. Ponadto w sytuacji powierzenia zlecenia zmiany utworu innemu twórcy, autorowi utworu przysługuje ochrona zgodnie z art. 79 Rozdział 9 -Ochrona autorskich praw majątkowych poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione -trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu. Powyżej opisana sytuacja jest wystarczającą prze­słanką uzasadniającą wybór trybu.

13 sie

Szczepionki przeciw wściekliźnie dla lisów wolno żyjących

W dniach od 1-go do 10-go września 2011 roku na terenie całego województwa śląskiego odbędzie się wykładanie z samolotów szczepionki przeciw wściekliźnie dla lisów wolno żyjących

 Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje, że w dniach od 1-go do 10-go września 2011 roku na terenie całego województwa śląskiego odbędzie się wykładanie z samolotów szczepionki przeciw wściekliźnie dla lisów wolno żyjących.

Szczepienie będzie prowadzone z samolotów lecących w linii prostej na wysokości 200 metrów. Zrzuty szczepionki obejmą całość województwa śląskiego z przeznaczeniem około 20 dawek na 1 kilometr kwadratowych.

Wszelkich dodatkowych informacji ww. sprawie udzielać będą pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach pod numerami telefonów: 32/6091614, 32/6091615.
 

Uwagi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach w sprawie szczepionek przeciwko wściekliźnie lisów.

Szczepionka jest nieszkodliwa w przypadku spożycia przez inne zwierzęta np. psy – nie powoduje żadnych zachorowań, ale też nie uodparnia.
W przypadku przypadkowego spożycia szczepionki przez człowieka (dzieci) lub kontaktu szczepionki z otwartą raną – należy zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Dodatkowo, należy również bezzwłocznie umyć bieżącą wodą z mydłem ręce oraz inne części ciała, które zetknęły się z płynną szczepionką. Szczepionka utrzymuje swoje właściwości przez około 14 dni; po tym czasie ulega naturalnemu rozkładowi w środowisku.

Prosi się o niedotykanie przypadkowo znalezionej szczepionki, gdyż po kontakcie z człowiekiem nie zostanie ona podjęta przez lisy.